Вие използвате остаряла версия на браузъра, което не позволява да виждате съдържанието на страницата. Моля обновете инсталацията си или опитайте от друго устройство!

X

Форма за кандидатстване за кредит

Моля прочетете внимателно условията и само след като отбележите съгласие с тях, продължете със следващите стъпки от попълването на искането за кредит.

„ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДОСТАВЯНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ОН-ЛАЙН”

Данни, които идентифицират Дружеството като администратор на лични данни: „НАЧАЛА 2007” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, ул. „Кокиче” № 11, ЕИК 175240448, регистрирано като Администратор на лични данни с Удостоверение № 50606/23.03.2011 год. на КЗЛД;

Цели на обработването на доброволно предоставените от кандидата лични данни: за извършване на действия по проучване, предхождащи сключването на договор за заем/потребителски кредит и във връзка с управлението и събирането на вземането, включително по реда на ГПК, при спазване разпоредбите на ЗЗЛД; да изисква от ЦКР, НОИ, АВп и други администратори на лични данни необходимата информация и да получава наличните в информационните системи на същите данни за сключените от кандидата договори за заем/потребителски кредит, месторабота, доходи /в това число от трудово правоотношение, пенсии и др./, както и други данни, които съставляват лични данни по смисъла на ЗЗЛД и са относими към настоящото искане за предоставяне на заем/потребителски кредит; за проучване финансовото състояние на кандидата преди и по време на обслужването на кредита, с цел потвърждаване на информацията, която кандидатът е предоставил с настоящото искане;

Получатели или категории получатели, на които могат да бъдат разкрити предоставените от кандидата лични данни: „НАЧАЛА 2007” ЕАД предоставя информация на трети оторизирани лица единствено относно настоящото искане за заем/потребителски кредит и във връзка с предоставяния заем/потребителски кредит;

Доброволен характер на предоставяне личните данни и последиците от непредоставянето им: личните данни се предоставят от кандидата доброволно с цел възникване на договорни отношения между него и „НАЧАЛА 2007” ЕАД и евентуалният отказ на кандидата да предостави личните си данни означава отказ да встъпи в договорни отношения; непредставянето на допълнително поискани от Кредитора документи или обезпечения/гаранции, необходими за искания заем/потребителски кредит, прекратява процедурата по кандидатстване и отпускане на заема/кредита.

Права на кандидата по Глава Пета от Закона за защита на личните данни: право на достъп до отнасящите се до кандидата лични данни; право по всяко време да поиска от „НАЧАЛА 2007” ЕАД потвърждение за това дали отнасящи се до него данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват; да получава съобщение в разбираема форма, съдържащо личните данни на кандидата, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник; информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до кандидата; право да поиска от „НАЧАЛА 2007” ЕАД да заличи, коригира или блокира личните данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните данни на кандидата, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия; право да възрази пред „НАЧАЛА 2007” ЕАД срещу обработването на личните данни при наличие на законово основание за това; да възрази срещу обработването на личните данни за целите на директния маркетинг; кандидатът да бъде уведомен, преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като същият има възможност да възрази срещу такова разкриване или използване, като правото му на достъп и другите му права се осъществяват с писмено заявление до „НАЧАЛА 2007” ЕАД, подписано от кандидата или от изрично упълномощено от него лице, чрез нотариално заверено пълномощно.

Подписване на договор за заем/потребителски кредит: подаването на настоящото искане за заем/потребителски кредит НЕ обвързва кандидата с договор за заем/потребителски кредит. Подписването на документите по договор за заем/потребителски кредит се осъществява след одобрение от Кредитора, в негов офис, в присъствието на служител на „НАЧАЛА 2007” ЕАД

Искане за кредит

Лични данни на кандидата

Данни за работодателя

Данни за искания кредит

Прогноза за месечен доход на домакинството след получаване на настоящия кредит:

Лева
Лева
Лева
Лева

За обезпечаване / гарантиране на искания кредит:

Лични данни на кандидата

Данни за работодателя

Данни за искания кредит

Прогноза за месечен доход на домакинството след получаване на настоящия кредит:

За обезпечаване / гарантиране на искания кредит