Вие използвате остаряла версия на браузъра, което не позволява да виждате съдържанието на страницата. Моля обновете инсталацията си или опитайте от друго устройство!

X

Параметри и условия

ЛИХВА - лихвите по заемите зависят предимно от размера на риска, както и от поредността на заема; от сумата на заема и срока за погасяването му; от предназначението на заема и  др.

СРОКЪТ ЗА ИЗДЪЛЖАВАНЕ на средствата и месечните погасителни вноски се определят индивидуално за всяка една кандидатура, като зависят предимно от финансовия капацитет на клиента и неговия бизнес  за  изплащане на заема.

ГРАТИСЕН ПЕРИОД - в зависимост от бизнеса и по преценка на Управителния съвет на Дружеството се допуска и гратисен период. През гратисния период клиентът прави плащания по дължими лихви, но не и по главницата.

ОБЕЗПЕЧЕНИЯ - заемите се обезпечават чрез поръчителство на физически лица и/или ипотека на имот и/или залог. Видът на обезпечението и броят на поръчителите са определя индивидуално за всеки кандидат за заем.

При предсрочно погасяване на заема клиентът не дължи такси и/или наказателни лихви.